Historie Gerardus kerk

Zeker sinds de 15e eeuw, maar waarschijnlijk al eerder, stond in De Weebosch een kapel, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, die doorgaans bediend werd door de pastoor van Bergeijk. Nadat deze kapel in 1648 aan de katholieken was ontnomen, kwam ze leeg te staan en werd tenslotte in de loop van de 18e eeuw gesloopt. Op dezelfde plaats is in 1935 een Lourdesgrot gebouwd in het processiepark achter de pastorie.

Na twee en een halve eeuw kreeg De Weebosch in 1907 weer een eigen kerkgebouw. Het aantal inwoners was toentertijd ongeveer 300. Het heeft de bewoners van  de Weebosch heel veel moeite gekost om een eigen parochie te kunnen stichten. Ongeveer 25 maal zijn afgevaardigden van de bewoners der gehuchten Weebosch, Spaanrijt en Witrijt naar Mgr. v.d. Ven in Den Bosch gereisd om de toestemming van de bisschop te krijgen. De namen van deze gezanten waren: August Vercammen, Piet van Vlierberghe, Theodorus Hoeks en Henricus Box. Zij werden ook de eerste kerkmeesters. De bisschop had hen aangeraden om zelf een priester te zoeken die op die afgelegen plaats, alleen via zandwegen te bereiken, pastoor wilde worden. Verschillende eerw. heren werden bezocht, maar meestal liepen de onderhandelingen op niets uit omdat men de plaats te afgelegen vond. Geldelijk werden de reizen, ook die naar Den Bosch, ondersteund door Baron Edmond van Eetvelde, uit Maat bij Moll, pachter van de Weebosche jacht.

Op 2 november 1906 werd door Mgr. v.d. Ven, Adolph Karthon, afkomstig uit Heusden en kapelaan in Schijndel, tot bouwpastoor van de te stichten parochie aangesteld.

Eind maart 1907 werden de kerk met pastorie aanbesteed voor de som van f. 22.950,-

Architect was: Jan Stuijt uit Amsterdam, die samen met Joseph Cuypers het ontwerp maakte.

Op 10 juni 1907 werd door A. Karthon de eerste steen gelegd en op 18 november van dat jaar kon hij de kerk al inzegenen en werd door hem de eerste H. Mis opgedragen. Pater Redemptorist B. Lijdsman uit Amsterdam hield de feestpredikatie, waarin hij de parochianen maande de H. Gerardus na te volgen in zijn rotsvast geloof, zijn eerbied voor het H. Sacrament en zijn kinderlijke verering van de H. Moeder Gods. Op de kerktorens wapperden de pauselijke en de nationale vlag en de Belgische en Amerikaanse vlaggen ter ere van de aanwezige families uit die landen die de kerkbouw financieel gesteund hadden.

Op 24 november 1907 werd het nieuwe kerkhof ingezegend.

Bij het ontstaan van de parochie in 1907 bestond deze uit ongeveer 300 parochianen. Hun aantal is slechts langzaam gegroeid.

In 1929 werden de de gehuchten ,,Boksheide” en  ,,De Spijkert” ,behorend tot de gemeente Eersel, aan de parochie toegevoegd  (Bisschoppelijke brief d.d. 29 dec. 1929). Op dat moment telde de parochie 439 zielen. Rond 1960 werd ,, De Pielis” ontgonnen waar uiteindelijk 27 nieuwe boerderijen werden gesticht.

Op 1 jan. 2003 telt de parochie 693 parochianen (256 gezinnen) en is dus nog steeds de kleinste parochie in de Kempen.

Voor meer informatie met betrekking tot cultureel erfgoed klik hier