Woord van de pastoor

BESTE PAROCHIANEN,

Na het rumoerige carnavalsfeest breekt er voor ons een tijd van inkeer en meer toeleg op het gebed, vasten en het beoefenen van de naastenliefde aan. Deze jaarlijks terugkerende tijd noemen we de heilige vastentijd en is bedoeld tot voorbereiding op het hoogfeest van Pasen, het verrijzenisfeest van de Heer Jezus. In deze tijd willen we bijzonder solidair zijn met Hem die zich geheel voor ons eeuwig geluk heeft prijsgegeven maar ook zijn we daardoor verenigd met allen die op deze wereld lijden en armoede te verduren hebben. Veel gebed en zorg is er nodig voor zoveel wat er dichtbij en veraf in deze wereld gebeurt aan ongerechtigheden. Nooit mogen we daar onverschillig tegenover staan. Het betreft hier in de eerste plaats de medemens zelf maar ook de gehele schepping die zo te lijden heeft onder het uitoefenen van onverantwoord beheer. “Hebt elkaar lief” waren de woorden van Jezus. “Draagt zorg voor elkaar en datgene wat de Vader jullie heeft toevertrouwd.” We zijn doorgaans zo druk en vastgeroest in bepaalde patronen dat de mens maar weinig tot bezinning komt en oog heeft voor de naaste. De Heer wil dit in ons doorbreken en verlangt dat we als het ware ‘nieuwe mensen’ worden naar zijn beeld en gelijkenis. Zoals er gesnoeid dient te worden in de natuur zo horen we dat ook te doen wat betreft ons dagelijkse leven.
Ik wens ieder een vruchtbare veertigdagentijd.

In januari hebben we afscheid genomen van kapelaan Bart Theunissen. Hij heeft een gedeeltelijke benoeming gekregen in de parochie van de H. Edith Stein te Vugt en in het bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt waar hij ook is gaan wonen.

Wij wensen hem veel succes.
Pastoor Luc Buyens