Bijzondere bijdragen

Legaat/Erfstelling

Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk en ook goed. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn. Meer informatie kunt u vinden op deze website.

U kunt de parochie een legaat of erfenis nalaten. Een legaat is een vaststaand bedrag of een met name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij. U kunt ook de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis benoemen. U kunt daarbij aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie als mede-erfgenaam benoemt dan wordt de parochie –samen met de andere erfgenamen– verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Giften aan de parochie

De mogelijkheid bestaat om naast of in plaats van de jaarlijkse kerkbijdrage een speciale gift te doen aan goede doelen waaronder ook onze parochie Heilige Bernardus van Clairvaux valt. Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften raadpleegt u de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl  en dan de zoekopdracht: giften.

Een gewone gift

Bijvoorbeeld uw jaarlijkse kerkbijdrage mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en boven een bepaald percentage van uw inkomen komt.

Een periodieke gift

Deze giften mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI doel of een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. De Rooms Katholieke Kerk valt onder beide soorten instellingen.
Meer informatie betreffende ANBI vindt u op deze website. Algemeen Nut Beoogde Instellingen

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 kun u bijgaand formulier gebruiken.

Namens de parochie zal de pastoor of de secretaris van het bestuur de gegevens namens de ontvanger invullen en ondertekenen voor acceptatie van uw gift.

Voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met het Secretariaat.